© All rights reserved. 

Privacy policy

Bob Slinger respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan, alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor aanvullende informatie over de bestemming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.


1 Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “de beheerder’): Bob Slinger, gevestigd te Jean Monnetpark 73, 7336 BB Apeldoorn, Kvk-nummer: 52982688


2 De verwerking van persoonsgegevens

2.1 Uw persoonsgegevens worden verzameld door Bob Slinger. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2.2 Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u: naam, adresgegevens, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) en bankrekeningnummer(s).

2.3 Wanneer u iets in onze winkel koopt, verzamelen wij als onderdeel van het koop- en verkoopproces de persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u door onze winkel bladert, ontvangen we ook automatisch het internetprotocol-adres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem.

E-mailmarketing (indien van toepassing): met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

2.4 Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, impliceren we dat u ermee instemt dat we deze verzamelen en deze alleen voor die specifieke reden gebruiken.


3. Woocommerce

Onze winkel wordt gehost door WordPress. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. Als je het wilt beoordelen, volg dan deze link – https://woocommerce.com/privacy-policy/

Betaling:

Als u een directe betalingsgateway kiest om uw aankoop te voltooien, bewaart Woocommerce uw creditcardgegevens. Het is gecodeerd via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uw aankooptransactiegegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om uw aankooptransactie te voltooien. Nadat dit is voltooid, wordt uw aankooptransactie-informatie verwijderd.

Alle gateways voor directe betaling voldoen aan de normen die zijn opgesteld door PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover.

PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en haar serviceproviders te garanderen.


4. Diensten van derden

Over het algemeen zullen de externe leveranciers die door ons worden gebruikt, uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en vrijgeven voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen de diensten uit te voeren die ze ons leveren.

Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties.

Voor deze providers raden we u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke gegevens door deze providers worden behandeld.

Onthoud in het bijzonder dat bepaalde providers zich kunnen bevinden in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan u of wij. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, dan kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van de jurisdictie (s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.

Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, valt u niet langer onder dit privacybeleid of de servicevoorwaarden van onze website.


5. Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

– Het onderhouden van relaties met u

– Het verwerken van uw bestellingen

– Het doen van mededelingen via post, mails en/of nieuwsbrieven

– Financiële administratie


6. Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een elektronisch register.


7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

7.1 Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@bobslinger.nl 

7.2 Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


8. Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.


9. Commerciële aanbiedingen

9.1 U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@bobslinger.nl

9.2 Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.


10. Bewaartermijn gegevens 

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur dat strikt nodig is om diensten te kunnen leveren. Indien men een verzoek van verwijdering persoonsgegevens in dient, zal de beheerder binnen 1 maand na ingediende verzoek de gegevens verwijderen. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


11. Beveiliging van Persoonsgegevens

Vormwachters neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u aanwijzingen hebben dat uw gegevens niet juist beveiligd zijn, neemt u dan contact op met info@bobslinger.nl

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende algemeen aanvaarde industriestandaarden.


12. Cookies

www.bobslinger.nl gebruikt cookies voor een optimale ervaring op onze website. Ook kunnen wij deze gebruiken voor marketing- en geolocatiedoeleinden.


13. Leeftijd

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u in uw staat of provincie ten minste meerderjarig bent of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige gezinsleden toe te staan deze site te gebruiken.


14. Wijzigingen in dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we eventueel gebruiken en / of openbaar maken.


15. Contact 

Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kunt u zich richten tot ons via: 

info@bobslinger.nl